הלכות שאולי לא ידענו, והפעם: 11 האבילות בספירת העומר

מגיש: רדיו לב ישראל

1. המנהג בכל תפוצות ישראל שלא לשאת אשה בימי הספירה מפסח ועד ל"ד לעומר, מפני שבאותו פרק זמן מתו באסכרה עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא, ונשאר העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם, והם רבי מאיר ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון, ורבי אלעזר, והם הם שהעמידו את התורה מאותו הדור והלאה (יבמות סב) ונהגו העם להתאבל על תלמידי רבי עקיבא שמתו, ולהמנע משמחה. ובהיות שפסקו למות בפרוס עצרת, )כלומר, חצי חודש, דהיינו חמשה עשר יום קודם חג השבועות, שהוא ל"ד לעומר( מותרים לישא מאותו יום ואילך. וכן המנהג פה עיה"ק ירושלים ת"ו, אצל כל הספרדים ועדות המזרח, ואף ביום ל"ד בבוקר מותר.
ואחינו האשכנזים נוהגים כמו שכתב הרמ"א להתיר לעשות נישואין רק בל"ג בעומר. והמיקל גם בליל ל"ג לעומר יש לו על מה שיסמוך.

2. ואף שבכמה מקומות נהגו כן גם הספרדים, שאין מתירים לערוך נישואין אחרי ל"ד בעומר, מכל מקום המנהג אצל הספרדים בארץ ישראל אינו כן, ומותרים בנישואין מיום ל"ד לעומר והלאה, כדעת מרן שקבלנו הוראותיו.

3. מותר להחזיר גרושתו מן הנישואין בימי העומר. (חזון עובדיה על הלכות יום טוב עמוד רנח)

4. גם הנוהגים להקל בכל ימות השנה לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה, דרך הרדיו והרשם קול, נכון שיחמירו בימי הספירה שלא לשמוע בהם שירים המלווים עם כלי נגינה, או שמיעת כלי שיר מטייפ.
ומכל מקום שירה בפה כשהיא דרך הודאה להשי"ת, בלי כלי נגינה, מותרת אף בימים אלה.
5. ומכל שכן שמותר להשמיע נעימה בתפלה, או בשעה שעוסק בתורה, וכל שכן בשבתות שבתוך ימי הספירה (או שבתוך ימי בין המצרים) ואין להחמיר בזה כלל. ובשמחת מצוה כגון מילה (אפילו שלא בזמנה) או פדיון הבן (אפילו שלא בזמנו) או סיום מסכתא, או בר מצוה (ששלמו לו י"ג שנה ביום זה) מותר לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה, שכל שהיא שמחת מצוה יש להקל בדבר. ולכן מותר להשתתף בתהלוכה ללוות הכנסת ספר תורה בימי הספירה, עם כלי זמר. (חזו"ע על יו"ט עמ' רנט)

6. בליל ל"ג בעומר ולמחרתו נוהגים להקל לשמוע שירים מכלי נגינה, וכל שכן מטייפ, לכבוד ההילולא של התנא רשב"י ע"ה. (חזון עובדיה על יום טוב מהדורת תשס"ג, עמוד רנח)

7. מותר לעשות אירוסין, הנקראים "תנאים" בימי הספירה, וימעטו בשמחה, שיהיו רק משוררים בפה, ולא בכלי שיר, ומותר לחלק מגדנות ומיני מתיקה. אבל ריקודים ומחולות של רשות אסורים בימי הספירה. (מגן אברהם (ריש סימן תצג). ואחרונים שם. ובקובץ נועם כרך י"א (עמוד קמ). ע"ש.
וריקודים מעורבים (בנים ובנות) אסורים לעולם, והוא עוון חמור. (ילקוט יוסף על המועדים עמוד תל. ובחומר ריקודים מעורבים ראה באוצר דינים לאשה ולבת עמוד תשצז)
8. פשט המנהג בכל ספרד שלא להסתפר בימי הספירה עד יום ל"ד לעומר בבוקר, ואינם מסתפרים ביום ל"ג בעומר כמנהג האשכנזים, אלא בל"ד לעומר בבוקר. ולאחר מכן מותר להסתפר בכל עת שירצה. (יביע אומר ח"ג סימן כו. ויחוה דעת ח"ד סימן לב אות כ).

9. יש להקל לברך שהחיינו על פרי חדש בימי הספירה, בין בחול בין בשבת. ואף מי שנהג להחמיר שלא לברך שהחיינו בימי הספירה על פרי חדש, יוכל לבטל מנהגו אף בלי התרה, אפילו אם היה יודע שהוא חומרא. (ילקו"י שם. חזון עובדיה על יום טוב עמוד רנט)

10. אולם לענין לבישת בגד חדש בימי הספירה, טוב לחוש ממדת חסידות למה שכתב בספר יוסף אומץ (יוזפא, סימן תתמה), שמיום ראש חודש אייר ואילך נוהגים להחמיר שלא ללבוש בגד חדש. וכשיש צורך, יש להדר ללבוש הבגד החדש בשבת שבתוך ימי הספירה, ויברך עליו שהחיינו. ובמקום שמחת בר מצוה או ברית מילה בימי הספירה, יש להקל בזה בפשיטות. (והיינו בבגד חדש ששמח בו ומברכים עליו בכל השנה שהחיינו, כגון חולצה ומכנסים וכדומה, אבל בגדי זיעה חדשים, או גרבים, בלאו הכי אין מברכים עליהם שהחיינו)  ואפילו לתקן ולתפור בגדים חדשים נוהגים איסור. ויש מקילין בזה, וטוב לחוש לזה ממדת חסידות. (יבי"א ח"ג סי' כו. יחו"ד א' סי' כד)

11. מי שנזדמן לו להכנס לדירה חדשה בימי הספירה, מותר לו להכנס ולדור בתוכה. ואין להקפיד לדחות כניסתו עד אחר ל"ג לעומר. ואפילו בדירה לשם הרווחה. וכן רשאי לסייד ולצבוע הדירה, או לעשות טפטים לנוי בימי הספירה, בטרם יכנס עם משפחתו לדירה. ויכול לעשות סעודה של חנוכת הבית בימי הספירה, ויאמרו שם דברי תורה, והלימוד של חנוכת הבית, שאז הוא סעודת מצוה, וכל שכן בארץ ישראל שהיא מצוה מצד עצמה. ויכול לברך שהחיינו בימי העומר על כניסתו לדירה החדשה, בלבישת בגד או פרי חדש, אולם בעת חנוכת הבית אין לשמוע שירים מכלי שיר, אף מטייפ, עד ל"ד בעומר. (יחוה דעת ח"ג סימן ל).

שתפו את המאמר:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

קיצורי דרך:

כתיבת תגובה

מאמרים נוספים בנושא:

נהוראי אריאלי - רדיו לב ישראל
מוסיקה

נהוראי אריאלי בביצוע LIVE: דף חדש & תלוי בנו

בהגשת – שרון מלול הזמר והיוצר נהוראי אריאלי משחרר קטע וידאו מתוך המופע במגדל בהשתתפות מאות מתושבי העיר. ביצוע לייב לשניים משיריו, "דף חדש" ו -"תלוי בנו" בליווי המעבד המוזיקלי

תגובות אחרונות
  רדיו לב ישראל

  רדיו לב ישראל

  תקשורת יהודית עולמית

  הלכות שאולי לא ידענו, והפעם: 11 האבילות בספירת העומר

  שיתוף ב facebook
  פייסבוק
  שיתוף ב google
  גוגל
  שיתוף ב twitter
  טוייטר
  שיתוף ב linkedin
  לינקדין
  אלי הרצליך וציון גולן ישמח חתני - רדיו לב ישראל

  העם עם הגולן והרצליך

  בהגשת אליהו מעודה הדואט החדש של כוכב הזמר החסידי אלי הרצליך ומלך המוסיקה התימנית ציון גולן – "ישמח חתני" האחד גדול הזמר התימני, השני – אחד מכוכבי